GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost JDS projekt, s.r.o. se sídlem Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28803736, DIČ: CZ28803736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28255 (dále jen „Správce“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl společností jmenován.

 

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

JDS projekt, s.r.o. zpracovává osobní údaje k těmto základním účelům: Uzavírání a plnění smluvních závazků, Zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti, Ochrany osob a majetku společnosti, Plnění zákonných povinností, Zajištění SUB dodávek.

Právním základem, který nám umožňuje zpracování osobních údajů, je plnění našich povinností vyplývajících ze zákona, oprávněný zájem společnosti, plnění smluvních závazků nebo Váš udělený souhlas.

 

Kategorie zpracovávaných subjektů údajů – fyzických osob

JDS projekt, s.r.o. k výše uvedeným základním účelům zpracovává následující základní kategorie subjektů údajů:

 • Zaměstnanci,
 • Zákazníci,
 • Dodavatelé,
 • Jiné osoby.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

JDS projekt, s.r.o. k výše uvedeným účelům zpracovává následující základní kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje osob – jméno, příjmení
 • kontaktní údaje osob – adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

 

Zdroje osobních údajů

JDS projekt, s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů – zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, zákazníků, dodavatelů, atd. Tyto osobní údaje jsou uvedeny v osobních dotaznících, v žádostech zaměstnanců, formulářích pro státní správu vyřizovaných v průběhu zaměstnání, v zasílaných objednávkách, nabídkách a jiných dokumentech.

 

Příjemci osobních údajů

 1. JDS  projekt, s.r.o. poskytuje Vaše osobní údaje v rámci plnění svých zákonných povinností orgánům státní správy jako dalším samostatným správcům.
 2. JDS projekt, s.r.o. poskytuje Vaše osobní údaje jiným subjektům za účelem plnění smlouvy či správy dat.

 

Doba zpracování osobních údajů

JDS projekt, s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání právního titulu k nim. Pro každý účel zpracování má stanovenou dobu jejich uchování. Po ukončení zpracování – naplnění účelu zpracování, budou osobní údaje vymazány, popř. skartovány. V případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž je vyžadován souhlas, se doba uchování řídí Vaším souhlasem. Případně jeho odvoláním.

 

Profilování a automatizované zpracování osobních údajů

 1. JDS projekt, s.r.o. neprovádí profilování získaných osobních údajů.
 2. JDS projekt, s.r.o. neprovádí výlučně automatizované zpracování osobních údajů bez jakéhokoliv lidského zásahu.

 

Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů JDS projekt, s.r.o.  

Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete u JDS projekt, s.r.o. uplatnit následující práva:

 • právo na informaci o zpracování Vašich osobních údajů  máte právo získat od JDS projekt, s.r.o. potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou ve společnostiJDS projekt, s.r.o. zpracovávány,
 • právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat po JDS projekt, s.r.o. získat přístup k těmto svým osobním údajům a informacím jaký je účel jejich zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o jaké kategorie příjemců jde, dobu uchování osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování,
 • právo na opravu – právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však neplatí vždy, neboť existují případy, kdy JDS projekt, s.r.o. k řádnému plnění svých povinností a oprávněných zájmů osobní údaje zpracovávat musí (plnění zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),
 • právo na omezení zpracování – lze uplatnit v případě, že nechcete, aby JDS projekt, s.r.o. zpracovávala osobní údaje pro jiné, než nezbytné zákonné důvody a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti,
 • právo na přenositelnost osobních údajů – můžete požadovat, aby JDS projekt, s.r.o. tam, kde jí v tom nebrání zákonná překážka a údaje jste poskytli na základě plnění uzavřené smlouvy nebo souhlasu se zpracováním, předala osobní údaje Vám nebo Vámi určenému správci,
 • právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že JDS projekt, s.r.o. zpracovává osobní údaje neoprávněně; námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování, pokud by k takovémuto zpracování docházelo,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoli obrátit se žádostí, podnětem nebo stížností na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, emailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, nebo webové stránky úřadu https://www.uoou.cz.

Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme Vás o vyřešení Vašeho požadavku nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužit o dva měsíce. O tomto Vás budeme také informovat.

Místem pro uplatnění vašich práv, kam se můžete se kdykoli obrátit písemně na adrese: JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, na telefonu: +420 777 841 306, nebo na emailové adrese: jdsprojekt@email.cz.

Uplatnění práv je bezplatné. JDS projekt, s.r.o. může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, nebo protože se tatáž žádost nepřiměřeně často opakuje.

Za JDS projekt, s.r.o., Jan Dominik Suchánek, DiS., jednatel společnosti.